+(855)23 883 118
+(855)12 858 734
+(855)97 762 2622

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង


អាស័យដ្ឋាន :​ ផ្ទះលេខ ៤២ ផ្លូវ ២៣០ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគក រាជធានីភ្នំពេញ​
លេខទូរស័ព្ទ: (៨៥៥)​ ២៣ ៨៨៣ ១១៨, ៩៧៧​ ៦២២​ ៦២២
អ៊ីម៉ែល: admin.mees@gmail.com

ទំនាក់ទំនងដោយអ៊ីម៉ែល


ស្វែងរកតាមរយះផែនទី


SERVICE